Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Zapraszamy do Kołobrzegu
Zobacz jak było na II Forum
Organizator

 

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 


III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej odbędzie się w dniach
5–7 czerwca 2017 r. w Hotel AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.

 

W programie m.in.:
 • Procedura self cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zp w praktyce i orzecznictwie KIO
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w zp ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej stawiane wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
 • Oferta oceniona najwyżej a oferta najkorzystniejsza w procedurze odwróconej
 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia: organizacja i tryb pracy zespołu, skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków, ograniczenia w członkostwie zespołu
 • Dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów, w szczególności  zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych

Do udziału w Forum zapraszamy:
 • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, w szczególności działów zamówień publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy
 • kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
 • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.